ေဗာဓိေဗဒက်မ္းကိုမန္မာျပည္တြင္ ၀ယ္ယူလိုပါက

 

ဦးတင္ထြန္း (ေအာင္လံ) ကို ၀၉၄၂၀၁၈၇၈၄၄ နံပတ္ျဖင့္ ပထမဆက္သြယစံုစမ္းပါ။

 

ဦးတင္ထြန္းကိုယ္တိုငစာအုပ္ကို ပိုေပးေသာ္၎ ၊ စာအုပ္ရနိဳင္ရာ စာအုပ္ဆိုင္ကို ၫႊန္ျပေပးေသာ္၎ ေဗာဓိေဗဒက်မ္းကို ၀ယ္ယူနိဳင္ပါသည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိ  တြငရနိဳင္ေသာ စာအုပ္ဆိုင္မွာ အင္း၀စာအုပ္တို္က္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အင္း၀စာအုပ္တိုက္၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပတ

 

တိုက္အမွတ  _  ၂၄၆

အခန္းနံပါတ   _  ၂၀၁ _ ၃၀၁

ေျမညီထပ

ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အထကဘေလာ့က္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ့။

မန္မာျပည္။

 

ဖံုး _ ၀၁_ ၃၈၉၈၃၈                 01 389838

ဖံုး _ ၀၁_ ၂၄၃၂၁၆                 01 243216

ဖံုး _ ၀၁_ ၃၉၈၁၀၆                 01 398106

 

စာအုပ္တန္ဖိုးမွာ 

 

ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္

 

၁။ နိဳင္ငံျခားတြင္ ၀က္ဗ္စိုက္စာမ်က္ႏွာမအေႂကြးကပ္ျပား (Credit card) သံုးကာ ေဒၚလာႏွင့္ေပး

၀ယ္ယူရသည့္ ႏွဳန္းထား အျဖစေဒၚလာ ၇၀ ($70) က်မည္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္သူက စာတိုက္မေပးပိုခကို

တာ၀န္ယူရပါမည္။

 

၂။ ျမန္မာနိဳင္ငံတြငက်ပ္ေငြႏွင့္ေပး၍၀ယ္ယူနိဳင္သည့္ ႏွဳန္းထား အျဖစ္ ၄၀,၀၀၀ က်ပသတ္မွတ္ထားပါသည္။

 

ကင္ဘရာၿမိ  ထဲတြင္ Smiths Alternative Bookshop ၌ ေဗာဓိေဗဒက်မ္းတအုပ္ကို ေဒၚလာ ၈၀ ($80) ျဖင့္ ၀ယ္ၾကပါသည္။

 

အထက္ပါတန္ဖိုးမ်ားသညအတက္အက် ႐ွိတတ္ပါသည္။ ေနာင္အခတက္ေစ်း က်ေစ်းမ်ားိွလွ်င္

႐ွိလာသလို ဤစာမ်က္ႏွာတြငေဖၚျပေပးပါမည္။

 

         ေဗာဓိေဗဒက်မ္းသညစာမ်က္ႏွာ ၆၀၀ ေက်ာ္ ပါ႐ွိ၍ တ၀ႀကီး ဖတ္႐ွဳရပါမည္။

 

 

      Home

 

     The Rise of Bodhiology 

 

       ေဗာဓိေဗဒစာအုပ္အေၾကာင္းစာျမည္း

 

 

Printing Details

 

 

Dedication Page

 

 

Spot the Book

 

 

Publisher Blurb

 

 

Buy this book 

 

              

           Contact

 

 

bodhiology