ေဗာဓိေဗဒ

 

ဗုဒၶ၏စိိတ္ပညာကို အေနာက္တိုင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အျဖစ္ မူရင္းသဘာ၀အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည္။

ဘဲ  ့ႀကိဳ မွ ဘြဲ  လြန္အဆင့္ ထိ သံုးနိဳင္သည္။ ကိုယ္တိုင္ေလလာရန္ ျဖစ္ေစေက်ာင္းတြငပိုခ်ေပးရန္ ျဖစ္ေစ ဘက္စံုအသံုး တည့္ေအာင္ေရးထားသည္။ ဗုဒၶစိတ္ပညာ တရားကိုယ္မ်ားကို တခုခ်င္း ႐ွင္းျပရာအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ ့ရႏိုင္ေသာ တက ဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ပံုစံျပယုဂ္မ်ားအျဖစသံုးထားသည္။

 

ေဗာဓိေဗဒ ဟူသညအကြ်တ္တရားသိပၸံပညာရပ္အသစ္တခုျဖစ္၏။ ေဗာဓိေဗဒကို ဖတ္႐ွဳရာတြငသိပၸံက်မ္းတအုပ္ကို ေလ့လာရသလို ခံစားေတြ ့ၾကံဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အေ႐ွ ့တိုင္းမွာျဖစ္ေစ အေနာက္တိုင္းမွာဖစ္ေစ ေရးေလ့ေရးထ႐ွိၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ လံုး၀ျခားနားေနသည္ကို အံ့အားတသင့္ ေတြ ့႐ွိရပါမည္။

 

သိပၸံစာအုပ္ထံုးစံ လြယ္ရာမွခက္ရာသိုေလွကားတထစ္ခ်င္း တက္ရသလို နိမ့္ရာမွ ျမင့္ရာသိုတက္နည္း (ground-up approach) ျဖင့္ တဆင့္စီ ေရးထားသည္။ တရားကိုယ္သစ္တခုကို ပြဲထုတ္ရာတိုင္း ဇာတ္သည္လာပီးမွသာ ပြဲထုတ္ေပး ထားေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္က်ယ္၀န္းသည္။ သူအယငပြဲထုတ္ေပးထားၿပီးသား တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေနာက္ျပနေပါင္းကူးေပးေသာ (conceptual backward bridging) နည္း မ်ားကို သံုးထားသည္။ တရားကိုယ္တခု သည  အခ်က္အလကမစံုေသးခငတပိုင္း တစသာ ဖြင့္ဆိုပြဲထုတ္ေပးႏွင့္သင့္၍ ေနာင္အခ်က္အလက္မ်ား စံုလာလွ်င္ စံုလာသလိုဖည့္စြက္ဖြင့္ဆိုေပးေသာနည္း (progressive defining method) မ်ိဳးကိုလည္း သံုးထားပါသည္။ ဤသည့္ ပြဲထုတ္နည္း မ်ားကို သံုးရျခင္းမွာ ဗုဒၶစာေပ ေနာက္ခံ႐ွိ မထားေသာ အေနာကတိုင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ မည္သူမဆို နား၀င္လြယ္ေစျခင္း သေဘာေပါကလြယ္ေစခင္း အကိ်ဳးငွာျဖစ္သည္။

 

ဤက်မ္းသညဗုဒၶ၏ ပါဠိေတာ္မ်ား အ႒ကထာ ဋီကာမ်ားႏွင့္ ၎တို ့၏ နိႆယ က်မ္းမ်ားကို မွီျငမ္း အေျချပဳထားပါေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္းသား ဘြဲ  ့ႀကိလူငယ္မ်ားကို ပါဠိတတ္ၿပီးသားဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားအပ္ေလေသာေၾကာင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အဂၤလိပ္စကားလံုး သက္သက္တို ့ျဖင့္သာ သံုးထားပါသည္။ နိဗၺာနစ်ာန ကဲ့သိုေသာ အဂၤလိပ္စာေပတြငအသံုးမ်ားေနၿပီးသား ပါဠိစကားလံုးမိ်ဳးတိုမွလဲြ၍ ဤက်မ္းတြငပါဠိႏွင့္ပါဠိပ်က္စကားလံုးမ်ားကိုလံုး၀ေတြ ့ရမည္မဟုတ္ပါ။

ဤကဲ့သိုအဂၤလိပ္စကားလံုးသက္သက္တို ့ျဖင့္သာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေ၀ါဟာရမ်ားကို သံုးႏံွဳးရသည့္ အေရးႀကီးသည့္ တျခား အေၾကာင္းတခု မွာကား  ေထရ၀ါဒ မူရင္းတရားမ်ားကို သိပၸံပညာရပ္နယ္ပယ္အတြင္း အထာတက် အံ၀င္ခြင္က် အုပ္ျမစ္ခ်ေပးနိဳင္ေရးနိဳင္ငံတကာမလူမိ်ဳးမေ႐ြး ဘာသာမေ႐ြး ဦးေႏွာက္အသား ေပး သဘာ၀ပညာရပ္တခုအျဖစ္ လက္ခံၾကကာ  ေလ့လာနိဳင္ေစေရး စမ္းသပက်င့္သံုးၾကည့္နိဳင္ေစေရး ပင္ျဖစ္ပါသည္။

လူမွဳေရးသိပၸံ (social science)၊ ပတ္၀န္းက်င္သိပၸံ (environmental science) စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြငသိပၸံနည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပေလ့လာေနၾကေသာ ေခတ္တြငဗုဒၶ၏ အကြၽတ္တရားစိတ္ပညာကိုလည္း သိပၸံပညာရပတခုအျဖစအခိုင္အမာ ရပ္တည္လာနိဳင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းထိုက္လွပါသည္။

 

ဤက့ဲသိုအကြၽတ္တရားသိပၸံပညာရပ္တခု ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္႐ွိလာမတည္႐ွိေနမသာလွ်င္ ေထရ၀ါဒမူရင္း တရားမ်ားကို စာေတ  လက္ေတ  စံနစ္တကစမ္းသပအတည္ျပဳ ေပးေသာ (test, experiment, verification and confirmation) နည္းမ်ားျဖင့္ သာသနာ အဓြန္ ့႐ွည္ တည္တံ့ေရးကို နိဳင္ငံတကာမအကြၽတ္တရား သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားက  တဖက္တလမ္းမွ တာ၀န္ယူ ပံ့ပိုး သြား နိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အထက္ပါရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေထရ၀ါဒမူရင္းတရားကို အေနာက္တိုင္း တကၠသုိလ္အဆင့္ သိပၸံေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အျဖစအုတ္ျမစ္ခ် ႀကိဳးပမ္း တင္ျပရာတြငေဗာဓိေဗဒက်မ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာစာေပတြငပထမဆံုးစာအုပ္အျဖစရပ္တည္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

 

ိုဗယ္လ္ဆုရ ဂ်ာမန္စာေရးဆရာႀကီး Herman Hess ၏ Siddhartha တြင္ ပါ႐ွိေန ေသာ အျမင္မွားတရပ္ကို ေထရ၀ါဒအကြၽတ္တရား ႐ွဳေထာင့္မွ အေသးစိတ္ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ျပထားသည္ကို လည္း ဤေဗာဓိေဗဒက်မ္းမွတပါး အျခားစာအုပ္မ်ားတြငေတ  ိုင္စရာ အေၾကာင္းနည္းပါးလွပါသည္။

 

စာေရးသူသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ကင္ဘရာၿမိ  တြငစတငအေျခခ်ေနထိုင္ကာ ဤက်မ္းကိုပဳစုရနတစတစ သုေတသနပဳလာခဲ့ပါသည္။ ထိုသိုသုေတသနပဳလာခဲ့ရာတြင္ ျပည္ဆရာေတာ္ ႏွင့္ မဟာစည္ဆရာေတာ္တို ့၏ နိႆယမ်ားကို မီွျငမ္းျပဳခဲ့ရပါသည္။

 

စာေရးဆရာ ဟိန္းလတ္ ၾသစေၾတးလ်ားသို  ့ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြငပညာေတာ္သငလာခဲ့စဥ္တြငကဗ်ာဆရာ စာေရးဆရာ ေမာင္စြမ္းရည္၏ စီစဥ္တိုက္တြန္းမွဳအရ ကမကထသည္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ အ႐ွင္ဇနကာဘိ၀ံသဆရာေတာ္၏ ဘာသာဋီကာ က်မ္းႀကီးမ်ားကိုလည္း အထူးမွီျငမ္းျပဳခြင့္ရခဲ့ပါသျဖင့္ ထိုဆရာႏွစ္ဦးအား ေက်းဇူး တင္လွပါသည္။

 

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ဦးတြငေဗာဓိေဗဒက်မ္းကို စတင္ေရးျဖစ္ကာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြငက်မ္းၿပီးပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတိုေၾကာင့္ ၁၆ ႏွစ္ၾကာ ႏွစ္ျခားၿပီးမအခုမွသာ ပထမအႀကိမကင္ဘရာၿမိ  တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ျဖစ္ပါသည္။

 

         ေဗာဓိေဗဒက်မ္းသညစာမ်က္ႏွာ ၆၀၀ ေက်ာ္ ပါ႐ွိ၍ တ၀ႀကီး ဖတ္႐ွဳရပါမည္။

 

 

 

 

 

Home

 

     

bodhiology